Biz hakda

Hangzhou Powersonic Equipment Co., Ltd.

Rps-sonik, ultrases sesini gaty gowy görýän iki ýaşdan ybaratdy. RPS-SONIC-iň esaslandyryjy agzalarynyň ortaça bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary derejesi bar. Ultrases ulgamynda 5 ýyldan gowrak wagt bäri işleýärler we ultrases barlagynda baý tejribä eýe. Kompaniýanyň iş pelsepesi: Haýsydyr bir önümi kör görmäň, müşderi üçin dogry önüm tapyň. Şonuň üçin her sargytdan ozal ähli jikme-jiklikleri, şol sanda amaly maglumatlary, enjam şertlerini, enjamlara mahsus maglumatlary tassyklarys.

2012-nji ýyla çenli diňe ikinji branson / dukane / rinco / herrman / telsonik kebşirleýiş enjamlaryny satýarys, bu ýigrimi ýylyň dowamynda ultrases kebşirleýiş enjamlarynyň esasy bölegi - generator we transduser bilen has köp adamyň kynçylyk çekýändigini görýäris, şonuň üçin biz transduser we öz geçiriji we generatorymyzyň generatoryna başlamagy makul bildik. Ahyrky ulanyjylaryň köpüsi transduser meselesini çözýärler, transduseriň näme üçin döwülendigini we gymmat bahaly transduseri birin-birin üýtgedýändigini bilenoklar. Aslynda, bir branson / dukane / rinco transduser 10 ~ 30 ýyl ulanyp biler, hatda iň arzan geçiriji hem 5 ýyl ulanyp biler. Şonuň üçin transduseriňiz bir ýylda döwülse käbir sebäpler bolmaly. Şol sebäpli Rps-sonik gurmak isleýäris, has soňky ulanyja transduser hakda has köp bilmek, ultrases enjamlaryny has gowy ulanmak, kynçylyk ýüze çykanda çykdajylary tygşytlamak üçin kömek etmeli.

Generator üçin hem, esassyz işlemek ultrases generatorynyň ulanyş möhletini gysgaldyp biler. Şonuň üçin ultrases kebşirleýiş maşynyny işletmezden ozal tehniki gözleg geçirmeli. Ultrases enjamynyň esasy nokady rezonansdyr, diňe her bölegini rezonansda saklamak ulgamy iň gowy iş şertlerinde edip biler.

Şu wagta çenli bizde Branson / dukane / rinco / herrman telsonik kebşirleýiş enjamy köp, şonuň üçin öndüren her bir geçiriji / generatorymyzyň asyl maşyna gabat gelip biljekdigini tassyklap bileris.

Elbetde, Branson / dukane / rinco / herrman telsonik kebşirleýiş maşynyna transduser / generator çalşyp bileris, ultrases enjamlaryňyzyň islendik ulanylmagy üçin transduser / generator hem edip bileris. Daşary ýurtly müşderiler üçin OEM hyzmatyny hödürleýäris, ABŞ-da we nemes dilinde eýýäm iki sany OEM müşderimiz bar.

Ultrases sebitinde haýsydyr bir mesele bar bolsa, Rps-sonic bilen habarlaşyň.

72f333b0

KERTIFIKASI .A

zs0
zs1
zs2
zs3
zs4
zs5
zs6
zs7
zs8
zs9
zs10

Habaryňyzy goýuň