Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Ultrases näme?

Ultrasonik 20000hz-dan ýokary ýygylykly ses tolkunlarydyr

2. Ultrases kebşirlemek haýsy material üçin laýyk gelýär?

Termoplastiki materiallaryň hemmesi: polietilen (PE), polipropilen (PP), polistirol (PS), polimetil metakrilat (PMMA, adatça pleksiglas diýilýär), poliwinil hlorid (PVC), neýlon (neýlon), polikarbonat (PC), poliuretan (PU) , politetrafluoroetilen (Teflon, PTFE), polietilen teraftalat (PET, PETE) we ş.m.

3. Ultrases kesiş haýsy material üçin laýyk gelýär?

Tort, köke, doňdurylan önümler, krem ​​önümleri ýaly ýelmeşýän ýa-da näzik iýmitler üçin ultramelewşe iýmit kostýumy.

4. Ultrasoniki işleýiş haýsy material üçin laýyk gelýär?

Takyk üwemek we kesmek üçin amatly, keramika, aýna, birleşdirilen materiallar, kremniý wafli we ş.m. ýaly döwük materiallary gaýtadan işlemek üçin adaty.

5. Ultrasonik adam bedenine zyýanlymy?

Ultrases şöhlelenme çeşmesi däl we adatça adam bedeni üçin zyýansyzdyr.

6. Şereketiňiz haýsy ultrases sesini üpjün edýär?

Biz esasan ultrases kebşirleýiş / ultrases kesiş / ultrases ses işlerinde işleýäris, esasan transduser, şah we generator bilen üpjün edýäris.

7. Ultrases kesiş pyçagy iýmit kesmek üçin bakteriýalary köpeltmek üçin aňsatmy?

Titan şahy ýokary temperaturada gaýtadan işlenýär we şol bir wagtyň özünde, bakteriýalary öldürmek üçin ultrases işinde ultrases ýylylygy emele gelýär.

8. Ultrasonik geçiriji näme?

Ultrases geçiriji başga bir energiýa görnüşini ultrases titremesine öwürmek üçin ulanylýan enjamdyr.


Habaryňyzy goýuň